Back to Top

Vakıf Senedi

VAKFIN ADI, MERKEZİ
MADDE 1- Vakfın Adı: ŞEFKAT VAKFI’ dır.
MADDE 2- Vakfın Merkezi İSTANBUL’ dur.
ADRESİ: Kocasinan Merkez Mah. Şefkat Sok. No:18 Bahçelievler/İst.
Vakıf ikametgâh Mütevelli Heyeti kararıyla değiştirilebilir.
 
VAKFIN ŞAHSİYETİ
MADDE 3– Vakıf 903 sayılı kanunda belirtilen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve murakabesi altında çalışan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz olan bir müessesedir.
 
VAKFIN GAYESİ
MADDE 4– Memleketimizin ilmi, içtimai, iktisadi ve bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmak, bu vazifeleri deruhte edecek, milli ve mukaddes değerlerine bağlı, tüm insanlığa hizmeti şiar edinen bir neslin yetişmesi doğrultusunda hizmet vermektir.
Vakıf Bu Gayenin Tahakkuku İçin
 
a) İlmi, kültürel, bilimsel ve sosyal sahalarda meslek ve sanat öğreten kurslar açmak, işletmek, binalar kiralamak ve satın almak.
b) Kabiliyetli yetim, öksüz ve fakir öğrencilere tahsil imkanı hazırlamak, bunun için yurtlar, pansiyonlar, öğrenci evleri kiralamak, inşa etmek, gayri menkuller satın almak, burs vermek, her türlü iaşe ve ibadetlerini temin etmek.
c) Konferanslar, seminerler, münazaralar, anma günleri, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, piyesler, yarışmalar ile ilgili ilmi ve kültürel sahalarda toplantılar düzenlemek, idare etmek.
d) Her türlü okullarda, öğrenciler ayrıca çeşitli dallarda beceri gösteren yetişkinler arasında çeşitli yarışmalar düzenleyerek başarılı olanlara ödüller, hediyeler vermek.
e) Kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, anaokulu, etüt eğitim merkezi, özel ilköğretim okulu, lise, meslek okulları, üniversiteler, dershaneler, kütüphaneler, laboratuarlar, bilgisayar ve araştırma merkezleri tesis etmek, işletmek, kiralamak, satın almak bu faaliyetlere ilişkin taşınmaz mal satın almak, inşa etmek.
f) Vakfın gayelerine uygun hizmet veren diğer kamu kuruluşu veya tüzel kişiliğe haiz kuruluşlarla yardımlaşmak.
g) Vakıf amacına yönelik işletmeler kurmak, mevcut işletmelere ortak olmak ve bunları çalıştırmak.
h) Yurt içinde ve dışında yüksek tahsil araştırma, ihtisas imkanları hazırlamak, bunların masraflarını karşılamak.
i) İlmi, milli, manevi, dini, edebi,bilimsel sahalarda kitap telif etmek, tercüme ettirmek, bunları neşretmek, yayınevleri açmak, mecmua dergi, gazete, broşür çıkarmak, bildiriler yayınlamak, tiyatrolar kurmak.
j) Hanımlar için biçki-dikiş, nakış ve çocuk bakımı kurslar açmak, gençleri kültürel ve sosyal bakımdan yetiştirmek için sosyal ve sportif tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek.
k) Vakfın imkanlarıyla çalışacak bir aşevi tesisiyle muhtaçlara yemek dağıtmak, yedirmek.
l) Çeşitli sağlık hizmetleri verebilmek için hastaneler, doğum evleri, dispanserler, sağlık ocakları, klinik ve poliklinikler, huzur evleri ve şifa yurtları kurmak ve işletmek, inşa etmek, kiralamak.
 
BU SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
1-    Her türlü tıbbi cihaz ve araç-gereç satın almak ve ithal etmek
2-    Bu sağlık tesislerinde daha iyi sağlık hizmeti vermek amacıyla sağlık ve idari hizmetlere gerekli personeli sağlamak, yabancı ülkelere eğitim için eleman yollamak, yabancı ülkelerden uzman ve teknisyenler getirtmek.
3-    Sağlık tesislerimize müracaat eden fakir ve garip hastaların tedavilerini yaptırmak, gerekli ilaç ve malzemeyi temin etmek.
 
m) Ecdadın bize bıraktığı her türlü vakıf eserleri ile külliyeleri korumak, onarmak, içtimai fonksiyonlarını vakfiyesindeki esaslar dahilinde yürütmeyi temin etmek, bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
n) Vakıf Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tavsiye edeceği semt ve yerlerde yurt dışında mescit ve camiler kurs binaları yapmak, yaptırmak, bunlarla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak.
Vakıf hiçbir suretle siyasetle iştigal etmez.
Yukarıda sıralanan gayelere uygun olarak yapılacak Vakıf Faaliyetleri Mütevelli Heyet tarafından düzenlenip kurucu heyetçe tasdik edilecek bir iç yönetmelik ile tespit ve tanzim olunur.
 
VAKFIN MALVARLIĞI
MADDE 5- Vakfın malvarlığı kurucuların kuruluşta vakfettiği 5.600.000 TL.nakit ile vakfedilen diğer menkul ve gayrimenkullerin rayiç bedelleri tutarı olan 19.711.000 TL. olmak üzere cem’an 25.311.000 TL.dır.
Bilahare özel ve tüzel kişilerin hibe,vasiyet vesair tasarruflarla elde edilecek her türlü menkul ve gayrimenkul bağış ve yardımlardır.
 
VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 6- Vakfın gelirleri şunlardır.
a) Vakfın gayesine uygun şartları haiz ve 5.madde de zikredilenlerin dışında menkul ve gayri menkul bağış ve yardımlardır.
b) Vakfın gayri menkullerinden elde edilen gelirler ile vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği şirketler ve hisse senedi, tahvil, intifa senedi,kuponlar v.s. kıymetli evrak
c) Yapılacak çay ve diğer toplantılardan elde edilecek gelirler.
d) Vakıf Mütevelli Heyetince değişen şartlara göre değişebilen vakfa üye olanların ödeyeceği asgari 10.000 TL.kaydiye ücreti.
e) Vakfın gayesine uygun şart taşıyan her türlü bağış ve yardımlar ile diğer gelirler.
 
MADDE 7-
a) Vakfın gelirleri,genel kurulca onaylanan bütçe esaslarına göre Yönetim Kurulunca sarf edilir.
b) Vakıf Yönetimi,yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 20 sini idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara kalan % 80 ini ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.
 
ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 8-
a) ÜYELİĞE KABUL: Bu Vakıf senedinin tescilinden sonra Vakfa üye olmak isteyen T.C.vatandaşları Vakıf üyelerinden iki kişinin tezkiyesini bildiren bir dilekçe ile Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığına müracaatta bulunurlar. Vakıf Mütevelli Heyeti üyelik için yapılan müracaatı üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyelik kaydiye ücretinin tahsili ile başlar.
b) ÜYELİKTEN ÇIKARMA: Vakfın gayesine aykırı hareket edenler Vakıf Mütevelli Heyetince üyelikte çıkarılır.Üyelikten çıkarılan umumi heyete itiraz hakkı vardır.Umumi Heyetin kararı kesindir. Üyelikten çıkarılan üyenin vakıf ile olan alakası itiraz kesinleşinceye kadar geçici olarak kesilir,yetkileri alınır,kendisine herhangi bir vazife verilmez. Üyelikten çıkana kaydiye ücreti iade edilmez.
 
VAKFIN ORGANLARI
MADDE 9-
Vakfın Organları Şunlardır.
1 – Umumi Heyet
2 – Mütevelli Heyet
3 – Murakabe Heyet
 
VAKIF UMUMİ HEYET
MADDE 10-
          Vakıf Umumi Heyeti Vakfın en yetkili organı olup, bu Vakfın Senedinin sonunda ad ve Soyadları yazılı olan kurucularla sonradan Vakfa üye kabul edilen bütün üyelerden teşekkül eder.       
        
VAKIF UMUMİ HEYETİ,VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 11- Vakıf Umumi Heyetinin Vazife ve Selahiyetleri
a) Kurucu ve Diğer üyeler arasında gizli oyla 5 asıl,5 yedek üyeyi Mütevelli Heyete 3 asıl,2 yedek üyeyi de Murakabe Heyetine seçmek,Vakıf gayesine aykırı davranışları sabit olanları Mütevelli ve Murakabe Heyeti üyeliğinden azletmek.
b) Vakıf Senedinde lüzumu halinde Medeni Kanun ve bu senet hükümleri dairesinde değişiklik yapmak,vakfın feshine karar vermek.
c) Mütevelli Heyet çalışma ve Murakabe Heyeti raporlarının görüşülme-   si,kati hesapları ve bilançoları tetkik ile ilgililerin ibrası veya mesuliyeti hakkında karar vermek.
d) Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,personel kadrosu hakkında karar vermek.
e) Vakfın gayesine uygun olmak şartı ile Vakfa ait gayrimenkuller üzerinde her türlü iltizami ve tasarrufi muameleler yapmak için Vakıf Mütevelli Heyetine selahiyet vermek.Mütevelli Heyetinin bu kabil muamelelerini kontrol ve murakabe etmek.
f) Maksadı kalmayan ve gayeye uygun şekilde kullanılması mümkün olamayan gayrimenkullerin satılması hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle karar vermek.
g) Mütevelli Heyetinin getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.
h) Bu Vakıf Senedinde zikredilen işletmelerin kurulmasına,kurulmuş veya kurulacak olanlara iştirak edilmesine karar vermek.
 
VAKIF UMUMİ HEYETİNİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ
MADDE 12-
a) Vakıf Umumi Heyeti olağan toplantısını her sene şubat ayında Vakıf Merkezinde yapar.
b) Genel Kurul üye sayısının yarısından bir fazlasının iştirakı ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Bu vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında kararlar hazır bulunanların ekseriyeti ile alınır.
c) Genel Kurul Toplantısının idaresi için bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşan başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı zaptını başkanla birlikte imzalar, toplantı sonunda bütün zabıt ve belgeler Mütevelli Heyetine verilir.
d) Olağan Toplantı Dışında Genel Kurul
1 – Mütevelli Heyetinin Kararı
2 – Murakabe Heyetinin yazılı isteği
3 – Genel Kurul üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığının daveti üzerine olağanüstü toplanır.
Bu durumda Mütevelli Heyeti,Umumi Heyeti toplantıya çağırmazsa istek sahipleri res’en toplantıya çağırılabilir.
 
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
MADDE 13-
      Mütevelli Heyeti iki sene vazife yapmak üzere Genel Kurul üyeleri arasında gizli oyla seçilen 5 asıl,5 yedek üyeden teşekkül eder.
 
MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 14-
      Genel Kurulun salahiyetine girenler haricindeki hizmetlerin yerine getirilmesine çalışılır. Ezcümle:   
Vakfı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
Vakfın gelir ve gider hesaplarına ait muameleleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve kadro cetvelini hazırlayarak Genel Kurulun tasvibine sunmak.
Vakfın çalışma ve gelişme programlarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
Umumi Heyetçe tasvip edilen vakfın gayesinde yer alan hizmetlerin ifası için takib edilecek müeyyideleri gösteren iç yönetmelik ve talimatnameleri tatbik etmek.
Vakfın gayesine giren hizmetlerin yürütülmesi için vakfın gayesini ihlal etmemek şartı ile vakfa ait veya vakfa intikal edecek her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerinde iltizami ve tasarrufi muameleleri vakıf namına ifa etmek yetkilerini kullanmak.
İhdas ettiği daimi ve muvakkat kadrolara tayinler yapar,gerek görüldüğünde de azletmek.
Vakıf senedinde belirtilen yardım ve ikazların miktar ve öncelik sıralarını tespit etmek.
Vakıf hizmetlerinde vazife alan kişilerin yapacakları seyahat ve benzeri masrafları vakıf bütçesinden karşılanır.
Vakıf Mütevelli Heyeti,Vakıf Faaliyetlerinin ifası için hazırlayacağı talimatnamede tespit edilen komiteler kurup çalıştırabilir, gerektiğinde feshedebilir.
 
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ
MADDE 15-
Mütevelli Heyeti seçiminden sonraki bir hafta içinde toplanarak aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçer.
Mütevelli Heyeti hazırlayıp tatbik edeceği çalışma programı ile vazife ve salahiyetlerini hangi üyeleri vasıtası ile kullanacağını kendisi kararlaştırır.
Mütevelli Heyeti ayda en az bir defa toplanmak mecburiyetindedir. Ayrıca başkanın veya heyet üyelerinden en az ikisinin isteği ile yahut alınan prensip kararlarına istinaden belirlenen günlerde toplanır. Toplantı nisabı mürettep sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
Mütevelli Heyet üyeleri katılmadıkları Mütevelli Heyet toplantıları için mazeretlerini yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedirler. Mazeret bildirmeyen ve Mütevelli Heyetçe kabul edilmeyen mazeretlerle üst üste üç toplantıya katılmadıkları belirlenen üyelerin Mütevelli Heyet üyeliğinin sona erdiğine karar verebilir.Bu halde yerine yedeği getirilir.
 
MÜTEVELLİ HEYETİNDE VAZİFE TAKSİMİ
MADDE 16-
Başkanın Vazife ve Selahiyetleri
Vakıf Mütevelli Heyetine başkanlık eder.
Umumi Heyet ve Mütevelli Heyet kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
Adli,mali,idari vesair işlerde resmi ve hususi mercilerde vakfı temsil eder.
Leyh ve aleyhindeki dava ve takipleri bizzat veya tayin edeceği vekil marifeti ile yürütür.
İta amiri sıfatıyla ita emirlerini imzalar.
Vakıf Senedinde belirtilen hükümler dairesinde ve Mütevelli Heyetinin verdiği karar ve yetkiye istinaden Vakfın gayrimenkullerinin alım, satım, ipotek ve emsali muamelelerini yapar. Tapu dairesi icralar vesair resmi mercilerde her türlü evrakı imzalar. Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahzukabz eder.
 
BAŞKAN VEKİLİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 17-
           Başkan bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyet toplantılarına başkanlık eder ve bütün vazifelerini yapar, selahiyetlerini kullanır.
 
SEKRETERİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 18-
Büro ve yazı işlerini tedvir eder.
Mütevelli Heyet kararlarının zaptını tutar ve kararların deftere geçirilmesini sağlar.
Vakfa ait evrakı muhafaza eder.
Başkan ve Başkan vekilinin bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyetine başkanlık eder,onların bütün yetkilerini kullanır.
Mütevelli Heyet toplantılarının gündemini hazırlar.
Umumi Heyete sunulacak faaliyet raporunu hazırlar.
 
MUHASİBİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 19-
Vakfın mali işlerini tedvir eder.
Tahsilat ve sarfiyatın usulüne göre yapılmasını sağlar.
Muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını temin eder.
Demirbaşların envanterini hazırlar.
Bütçe ve kati hesapların hazırlanmasını sağlar.
 
VEZNEDARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 20*
Vakfa ait kıymetli evrak,nukut ve banka çeklerini muhafaza eder veya mesuliyeti altında muhafaza ettirir.
Tahsilatın zamanında yapılmasını sağlar.
Muhasip ile birlikte ödeme evrakını parafe eder.
 
VAKFIN MURAKABE HEYETİ
MADDE 21-
Vakıf Murakabe Heyeti Vakıf Umumi Heyeti üyeleri arasında iki sene vazife görmek üzere gizli rey ve ekseriyetle seçilen üç asıl,iki yedek üyeden teşekkül eder.Bu heyet aralarından birini başkan seçer.
 
MURAKABE HEYETİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 22-
Murakabe Heyeti Vakfın hesaplarını mali işlerin sevk ve idaresini murakabe ederek Vakıf Umumi Heyete her yıl sonunda bir rapor verir.
Lüzumu halinde Vakıf Senedindeki esaslara göre umumi heyeti toplantıya çağırır.
İkinci yılın sonunda düzenleyecekleri iki yıllık murakabe raporunu Umumi Heyete verir.
Murakabe Heyeti ihtisası gerektiren konularda bilirkişilerin bilgisine müracaat edebilir.
 
VAKFIN MALİ İŞLERDE TEMSİLİ
MADDE 23-
           Mali işlerde Vakfın ne şekilde temsil olunacağı Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılıp imza sirküleri gerekli banka ve yerlere bildirilir.
 
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 24-
          Bu Vakıf Senedinde değişiklik yapılabilmesi Vakıf Umumi Heyet mürettep sayısının 2/3 ekseriyetinin toplantıya katılması ve toplantıda mevcudun 2/3’ününü müsbet rey kullanması suretiyle mümkündür.
          Birinci toplantıda Umumi Heyetin 2/3 ekseriyeti sağlanmadığı takdirde en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır.İkinci toplantıda Vakıf Senedinde değişiklik yapılabilmesi için Umumi Heyet üye sayısının yarısından bir fazlasının iştirakı ve iştirak edenlerin 2/3’ünün müsbet rey kullanması şarttır. Vakıf gelirinin tahsisi şeklini gösteren 7.maddede değişiklik yapılamaz.
 
VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 25-
       Vakfın gayesinin tahakkuku imkansız hale gelirse Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Umumi Heyet derhal toplantıya çağrılır.Toplantıda Vakfın idamesi için tedbirler aranır.Tahassül edecek neticeye göre alınacak tedbirlerle devamına veya Vakfın feshine karar verilebilir.
      Vakfın feshine karar verilebilmesi için Vakıf Umumi Heyeti mürettep üye sayısının 2/3’ünün toplantıya katılması ve toplantıda mevcudun 2/3’ünün müsbet rey kullanması şarttır.
      Feshe karar verildiği takdirde Vakfın mamelekinin aynı gayede faaliyette bulunan hangi vakfa devredileceği kararlaştırılır.
      Gerek Umumi Heyetçe,gerekse yetkili mahkemece vakfın feshine karar verilebilmesi halinde tasfiye 903 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine mütedair tüzüğe göre yapılır.
 
VAKIF SENEDİNDE BULUNMAYAN HUSUSLAR
MADDE 26-
        İş bu Vakıf Senedinde bulunmayan hususlar hakkında 903 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine dair tüzük hükümleri uygulanır.
 
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1- Vakıf Umumi Heyeti ilk toplantısını Vakfın tescilini takip eden ilk üç ay içerisinde yapar.
GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın ilk Umumi Heyet toplantısına kadar faaliyette bulunmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kimseler Vakfın Müteşebbis Mütevelli Heyeti olarak vazife görüp,temsil eder ve hükmi şahsiyetin kazanması için her türlü muameleye yetkilidir.
 
Başkan             : Ecz.Fevziye NUROĞLU
Başkan Vekili    : Perihan YEŞİLÇİMEN
Sekreter           : Nural ÖZEN
Muhasip            : Nermin KAYHAN
Veznedar          : Hayriye VATANSEVER
Üye                  : Ecz.Gülten DENİZ
Üye                  : Müyesser ARABACI
 
GEÇİCİ MADDE 3- Müteşebbis Mütevelli Heyeti Başkanı Vakfı temsilen bizzat veya tayin edeceği bir vekil marifeti ile Vakıf senedinin mahkeme nezdindeki tescilini yaptırır.Gereken muameleleri ifa eder.